WhatsApp WhatsApp
Telefon Şimdi Ara
Randevu Talebi E-Sonuç

KVKK İşlenmesi Politikası

1.             Giriş

İşbuKişiselVerilerinİşlenmesiveKorunmasıPolitikası(“Politika”),ÖzelTekirdağ Star MedicaHastanesi’nin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunuveilgilimevzuatilehayatageçirilenverikorumayükümlülüklerini yerine getirilmekleberaberekolarakkişiselverileriişlemeaşamasındaHastane içinde ve/veya Hastane tarafından uyulması gereken esasları belirlemektedir.

2.             Tanımlar

Çalışan: Görev ve unvanına bakılmaksızın Hastane personelini,

Hastane: Özel Tekirdağ Star Medica Hastanesini,

Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

Veri Sorumlusu:     Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi,

3.  Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler

Hastane bakımından öncelikle önem arz eden hususların başında,kişisel verilerin işlenmesinde mevzuatta öngörülen genel ilkelere uygun davranılması gelmektedir. Bu kapsamdaHastane, Anayasa,Kanun ve ilgili diğer mevzuata uygun olarakkişisel verilerin işlenmesinde aşağıda sıralanan ilkelere uygun hareket etmektedir.

3.1 Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinde Bulunma

Hastane,kişisel verilerin işlenmesifaaliyetlerikapsamındahukukavedürüstlükkurallarınauygun hareket etmektedir. Hastane,kişisel verilerin işlenmesindeorantılılık ve gereklilik prensipleriniuygulamayakoyaraksadecegerektiğikadarkişisel veriyi,veriişlemeamaçlarınauygun düşecek seviyede işlemektedir.

3.2    Kişisel Verilerin Doğru veGerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama  

Hastane, kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediğikişisel verilerindoğruvegüncelolmasınısağlamakta vebudoğrultudagereklitedbirlerialarak bunları sağlamaya yönelik sistemlerikurmaktadır.

3.3    Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme 

Hastane,kişisel verileriyürütmekteolduğufaaliyetlerlebağlantılıolarakvegerekliolduğuölçüdemeşruvehukukauygunsebeplerleişlemektedir.

3.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı veÖlçülü Olma 

Hastane,kişisel verileribelirlenenamaçlarıngerçekleştirilebilmesineelverişlibirbiçimde işlemekte veamacıngerçekleştirilmesiyleilgiliolmayanveyaihtiyaçduyulmayankişisel verilerin işlenmesindenkaçınmaktadır.

3.5.    İlgiliMevzuattaÖngörülenveyaİşlendikleriAmaçİçinGerekliOlanSüreKadar Muhafaza Etme 

Hastane, kişisel verileriyalnızcakanunlarda öngörülen sürelerile veya işlendikleri amaç ile sınırlı olarakmuhafazaetmektedir. Bukapsamda,ilgilimevzuattakişisel verilerinsaklanmasıiçinbelirlenensürelere uygundavranmaktadır. Süre belirlenmeyen durumlarda,kişisel verilerişlendikleriamaçiçingerekli olan süre kadarmuhafaza edilmektedir.

3.6. Kişisel Verilerin Aktarımında Uyulması Gerekenler

Hastane,kişisel verilerin, özel nitelikli kişisel veriler dâhil, aktarılması bakımından aşağıda yer verilen kurallara uygun davranmaktadır. 

3.6.1.YurtiçindeKişisel Verilerin Aktarımı 

Hastane, kişisel verileri, Kanunun sekizinci maddesi gereğince kişisel veri işleme amaçlarına uygun olarak ve gerekligüvenlikönlemlerinialaraküçüncükişilereaktarmaktadır.

3.6.2.Yurtdışına Kişisel Verilerin Aktarılması 

Hastane tarafından yurt dışına kişisel veri aktarılmamaktadır.

Yurt dışına kişisel veri aktarılması zorunluluğu doğması halinde ise Kanunun dokuzuncu maddesindeöngörülen düzenlemelere uygun olarak gerekli tüm önlemler alındıktan sonra veri aktarımı yapılacaktır.

4.      Hastanenin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Yükümlülükleri 

4.1.Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Yükümlülüğü 

Hastane,Veri Sorumluları Siciline kayıt olmuştur.

4.2.Kişisel Veri Sahibini Aydınlatma Yükümlülüğü 

Hastane,Kişisel Verilerineldeedilmesisırasında,kişisel veri sahibini,aşağıdayeralan konularda aydınlatmaktadır: 

(1)Veri Sorumlusununkimliği,

(2)Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, 

(3)Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, 

(4)Kişisel veritoplamanın yöntemi ve hukuki sebepleri,

(5)Kişisel veri Sahibinin sahip olduğu hakları.

4.3.Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü 

Hastane,Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğukişisel verilerin hukuka aykırıolarakişlenmesinive bu verilerehukukaaykırıolarakerişilmesiniönlemekveverilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerialmaktadır.

4.4.Kişisel Veri Sahibini Bilgilendirme Yükümlülüğü 

Kişisel verisahipleri,gerekduyduklarıhallerdeyazılıolarakveyaKişisel Verileri KorumaKurulu’nunbelirleyeceğidiğer yöntemlerle başvurudabulunarak kendiverilerine ilişkin bilgi talebinde bulunma hakları vardır.  

BukapsamdaHastane,Kişisel verisahiplerininhaklarınındeğerlendirilmesivekişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması içinKanun’un 13. maddesine uygun olarak gerekli mekanizmaları oluşturmuştur.

5.Hastane Bünyesinde Organizasyonel Yapılanma  

Hastane  bünyesindeişbupolitikavebupolitikayabağlıveilişkilidiğerpolitikalarıyönetmek üzere, yönetim kurulutarafından “Kişisel Verilerin Korunması Birimi” oluşturulmuştur.

Özel Star Medica Hastanesi işbu Politikada yer alan hükümleri yayımlamak suretiyle her zaman değiştirebilir. Özel Star Medica Hastanesi’nin değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.