Özel Star Medica Hastanesi
WhatsApp

Hasta Hakları Ve Sorumlulukları

Hizmetten genel olarak faydalanma; Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın  teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmak.

Eşitlik içinde hizmete ulaşma: Irk, dil, din ve mezhep cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumlarınız dikkate alınmadan hizmet almak.

Bilgilendirme: Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmek.

Kuruluşu seçme ve değiştirme; Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmek ve seçtiğiniz sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmak.

Personeli tanıma, seçme ve değiştirme: Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmek, seçmek ve değiştirmek.

Bilgi isteme: Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemek

Mahremiyet; Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almak

Rıza ve İzin: Tıbbi müdahalelerde rızanızın alınması ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmak.

Reddetmek ve durdurma,Tedaviyi reddetmek ve durdurulmasını istemek.

Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almak

Dini vecibelerini yerine getirebilme: Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirmeye,

Saygınlık gösterme:Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almak.

Rahatlık: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almak.

Refakatçi bulundurma: Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemek.

Müraccat, şikayet ve dava hakkı: Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türle başvuru şikayet ve dava hakkını kullanmak

Sürekli Hizmet : Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmak .Helsinki insan hakları bildirgesine göre düzenlenmiştir.

                                                                    

 HASTA SORUMLULUKLARI

                                                   Hastane Kurallarına Uymak:

Hastalarımız; hastanenin kural ve uygulamalarına uymakla yükümlüdür.

Hastalarımız, randevulu hizmet evren birimden yararlanıyorsa, randevunun tarih ve saatine uymaları ve değişiklikleri ilgili yere bildirmeleri gerekir.

Randevu zamanına bağlı kalmalı ve gecikmeleri önlemeli, gecikme olduğu durumlarda diğer hastaların önce görülmelerini sağlayarak kuruma yardımcı olunmalıdır.

Hastalarımız; hastane personeline, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.Bakım ve rehabilitasyon sürecinde, sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olmaları gerekir.

 

Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirmek

 

Hasta; sağlığıyla ilgili şikayetlerini, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

Ad, soyad, adres, telefon, kayıt numarası gibi temel bilgilerin değişmesi durumunda kurumu bilgilendirmelidir.

 

Sosyal Güvenlik Durumu

Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.

Hasta; sağlık karnesinin( SGK, yeşil kart vb) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

Hasta; tedavi nedeni ile yapılan uygulamalar için ödemesi gereken miktarı kurumun belirlediği süre içerisinde ödemekle yükümlüdür.

Acil, hemen müdahale ve tedavi gerektiren durumlarda hasta veya kanunen yetkili temsilcisi, hastanın kurumundan alacağı yazıyı en kısa zamanda kurumumuza teslim etmelidir.

 

Planlanan Tedavi Reddetme

 

Hastaların planlanan tedaviyi reddetmeleri veya doktorun talimatlarına uymamaları halinde doğacak sonuçlardan kendileri sorumludur.

Tedavisiyle İlgili Önerilere Uymak

Her hasta, tedavisinden sorumlu yetkili doktor tarafından önerilen tedavi planına uymakla yükümlüdür.

Hastalarımız, öngörülen tedavi planlarına uymak ve yetkili doktorun talimatları doğrultusunda, hemşireler ve ilgili sağlık personelinin, bakım planını yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür.

Tedavi ve izlem sürecinde karşılaştıkları beklenmedik      gelişmeleri hastanın bakımından sorumlu kişilere bildirilmelidir.

 

 

Hastanemize başvuran hasta ve hasta yakınları, diğer hastalara ve sağlık çalışanlarının haklarına da saygı duymalıdır.